Politikalarımız
kalite

1-) Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyetini sürekli sağlayacak kalitede ve uluslararası standartlara uygun ürünler sunmak temel amacımızdır. Şirket yönetimi, müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla;
• Kalite Yönetim Sistemini Sürekli Iyileştireceğini,
• Gerekli Tüm Kaynakları Sağlayacağını,
• Çalışanların Eğitim Ihtiyaçlarını Karşılayacağını,
• Çağdaş Yönetim Esaslarını Benimseteceğini,
• Gelişen Teknolojiyi Takip Edeceğini, Doğaya, Devlete, Müşteriye, Tedarikçiye, Çalışanlara Ve Rekabete Saygılı Olacağını Taahhüt Eder.

2-) Çevre Politikamız

Ergosis olarak amacımız; gelecek nesillere temiz, sağlıklı bir çevre bırakmaktır. Bu amaçla aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;
• Sektörümüz Için Çevre Ile Ilgili Oluşturulan Tüm Yasal Mevzuat Ve Diğer Yükümlülüklere Uymak,
• Çevre Yönetim Sistemi Oluşturarak Tüm Gerekliliklerini Yerine Getirmek,
• Tesislerimizden Kaynaklanan Atıkları Kaynağında Azaltmaya Çalışmak Ve Mümkün Olduğunca Geri Kazanımını Sağlamak,
• Gelişen Teknolojiyi Takip Edip Tesislerimizin Verimliliğini En Üst Seviyede Tutarak Kayıpları Azaltmak,
• Sürekli Iyileştirme Çalışmalarımız Sonucu Doğal Kaynak Kullanımını Minimize Etmek,
• Tüm Çalışanlarımızı Ve Ilişkide Olduğumuz Tüm Şahıs Ve Şirketleri Çevre Konusunda Bilinçlendirmek,
• Çevre Performansımızı Sürekli Arttırmak Ve Yeni Ürün Ile Yatırımlarımızda Da Çevresel Etkileri Göz Önünde Bulundurmak. Bu politikanın gerekliliklerini çalışmalarımıza yansıtacağımızı taahhüt ederiz!

3-) İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Ergosis olarak amacımız; tüm çalışmalarımızda önceliğimiz iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu amaçla aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;
• ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Şartlarını Sağlamak Ve Sürekli Iyileştirmek,
• Tüm Faaliyetlerimizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Ile Ilgili Yasal Düzenlemelere Uymak,
• Tüm Çalışanlarımızın Sağlık Ve Güvenliğini Sağlamak Adına Eğitmek Ve Bilinçlendirmek,
• Tüm Çalışanlarımızın, Tedarikçilerimizin Ve Ziyaretçilerimizin Oluşturulan İSG
• Kurallarına Uymalarını Sağlamak,
• İşletmelerimizde Iş Kazası Ve Meslek Hastalığı Doğurabilecek Etkenleri Önceden Tespit Etmek Ve Ortadan Kaldırmak,
• İSG Yönetim Sisteminin Performansını Ölçmek Ve Performansı Arttırmak Adına Çalışmalar Yapmak,
• İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Teknolojik Gelişmeleri Takip Etmek Ve Yatırımlarımızı Ona Göre Yönlendirmek,
• Tüm Süreçlerimize Çalışanlarımızın Ve Tedarikçilerimizin Katılımını Sağlamak, Bu politikanın gerekliliklerini çalışmalarımıza yansıtacağımızı taahhüt ederiz!

4-) Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Ergosis olarak;
• Müşterilerimizin Beklentilerini, Şikâyetlerini, Öneri Ve Memnuniyetlerini Kolaylıkla Iletebileceği Iletişim Imkânları Sunmayı,
• Müşterilerimizden Gelecek Her Türlü Bildirime Açık Olmayı Ve Tüm Bildirimleri Objektif Bir Şekilde, Şeffaflık, Erişilebilirlik, Gizlilik, Hesap Verebilirlik, Tarafsızlık, Bütünlük, Cevap Verebilirlik Ve Güvenilirlik Ilkelerini Prensip Edinerek, Müşteri Odaklı Bir Yaklaşım Ile Çözüme Ulaştırmayı Ve Bu Bilgileri Etkin Şekilde Kontrol Altında Tutmayı,
• Profesyonel Kadromuz Ve Bakış Açımızla Sürekli Iyileştirme Ve Geliştirme Felsefesini Tüm Süreçlerimizde Etkin Hale Getirmeyi,
• Müşteri Beklentilerine, Yasal Mevzuat Ve Standartlara Uygun Çalışmayı Esas Alarak Çözümler Üretmeyi,
Müşterilerimize Sunduğumuz Ürün Için Güçlü, Doğru, Net Ve Devamlılık Sağlayan Müşteri-Kurum Ilişkisi Oluşturmayı, Taahhüt Ederiz!

güvenlik

5-) Bilgi Güvenliği Politikamız

Ergosis olarak, iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir.
Elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.
Bu amaçla;
•  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Etkinliğini Sürekli Iyileştireceğimizi,
•  Risklerimizi Sürekli Gözden Geçirip Ve Kabul Edilebilir Seviyenin Üstündeki
•  Riskleri Kontrol Altında Tutacağımızı,
•  Çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Bilinçlerini, Farkındalık Eğitimleri Ile Artıracağımızı,
Yasa Ve Yönetmeliklere Tam Olarak Uyacağımızı Taahhüt Ederiz!

 

6-) Endüstri 4.0 Politikamız

Ergosis olarak amacımız; Endsütri 4.0 kapsamında tüm üretim süreçlerimizde dijitalleşmeyi sağlamaktır. Bu amaçla aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;
• Sistem Izleme Ve Arıza Tespitinin Kolaylaştırılabilir Hale Getirilmesi,
• Makine Ve Cihazların Birbirleri Ile Iletişim Kurmasını Sağlayacak IOT ( Nesnelerin İnterneti ) Altyapısının Oluşturulması, Geliştirilmesinin Sağlanması,
• Bilgisayarların Öğrenme, Iletişim Kurma Ve Karar Verme Becerilerini Sağlayacak Yapay Zeka Altyapı Ve Sistemlerin Kurulması, Geliştirilmesinin Sağlanması,
• Fiziksel Gerçeklik Ile Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Entegrasyonuna Ilişkin Altyapının Oluşturulması Ve Geliştirilmesi,
• Sistem Veya Donanımların Simülasyon Çalışmalarının Yapılabileceği Altyapının Oluşturulması Ve Geliştirilmesinin Sağlanması,
• Cihaz Bulutu Yönetiminin Sağlanması,
• Büyük Veri Tabanı Yönetimininin Sağlanması,
• Internet Üzerindeki Her Türlü 3. Parti Sistem Servislerininin Kullanabilmesi,
• Son Kullanıcı Ara Yüzü Geliştirme Mekanizmalarının Oluşturulması,
• Modern Siber Güvenlik Mekanizmalarına Sahip Olunması,
• Yatay / Dikey Yazılım Entegrasyonunun Sağlanması,
Bu politikanın gerekliliklerini çalışmalarımıza yansıtacağımızı taahhüt ederiz!

 

7-) Satış Politikamız

Ergosis olarak müşterilerimizle ilişkilerimiz, sade ve dürüstlük temeline dayalıdır. Müşteri ilişkileri yönetim anlayışımızda, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilke edinilmiştir. Müşteri memnuniyetinin en iyi şekilde sağlanabilmesi için aşağıdaki maddeleri benimseriz.
• Müşteri Odaklılık Da Sürekliliği Sağlamak,
• Müşterilerimizin Talepleri Doğrultusunda Ürün Çeşitliliğini Arttırmak,
• Ürün Ve Hizmet Kalitesini Artırmak,
• Ürünlerimizin Tanınması Ve Bilinçli Kullanılmasını Sağlamak,
• Dağıtım Kanalı Yapısını Güçlendirmek,
• Müşteri Segmentasyon Çalışmaları Ile Sürekli Aksiyonlar Belirlemek Ve Müşteriye
• Temas Eden Tüm Süreçlerimizi Iyileştirmek,
• Sadakat Sistemine Verdiğimiz Önemi Sürdürmek

8 -) Sosyal Sorumluluk Politikamız

Ergosis, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsuru olarak kabul etmektedir. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını öncelikle iş faaliyetlerimiz, toplum, çevre ve çalışanlarımız olarak tanımlanır. Sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirlenir.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;
• Çalışma Alanlarımızda Farklı Inanç, Düşünce Ve Görüşe Sahip Kişilerin Uyumlu Bir Biçimde Çalışmalarını Sağlamak.
• Çalışanlarımız Arasında Dil, Irk, Renk, Cinsiyet, Siyasi Düşünce, Inanç, Din, Mezhep, Yaş, Fiziksel Engel Ve Benzeri Nedenler Ile Ayrımcılık Yapmamak.
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ilkesi Çerçevesinde Toplumumuzun Gelişimi Için Çaba Göstermek.
• Sosyal Uygunluğun Temelinin Bilinçli Çalışanlardan Geçtiğine Inanarak Işe Alım Aşamasında Ve Çalışma Süresince Belli Dönemlerde Çalışanların Özlük Hakları, Şirket Kuralları, Çalışma Şartları Konularında Bilgilendirilerek Çalışanların Bilinç Düzeyinin Artırmak.
• Üretimin Hiçbir Aşamasında Çocuk Işçi Çalıştırmayarak, Kanun Ve Hükümler Çerçevesinde Belirlenmiş Olan Yaş Sınırlarına Riayet Etmek.
• Önce Şeffaflık Ilkesi Işığında Tüm Iş Etkinlikleri Ve Ilişkilerinde En Yüksek Düzeyde Dürüstlükle Çalışmak; Yolsuzluğun, Rüşvetin, Şantajın Ve Suiistimalin Her Türlüsünden Uzak Durmak.
• Her Türlü Faaliyetimizden Doğabilecek Çevresel Etkileri Sorumluluk Bilinciyle Yönetmek.
• Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda hedeflerimiz şunlardır;
• Güvenli, Sağlıklı Ve Tercih Edilen Bir Işyeri Atmosferi Yaratmak,
• Çalışanlarımıza, Müşterilerimize Ve Tedarikçilerimize Saygı Duymak Ve Değer Yaratmak,
• Ürün Ve Hizmetler Ile Ilgili Konularda Müşterilerimize Ve Topluma Gerekli Bilgilendirmeleri Yapmak,
• Çevreye Duyarlı Olmak,
• Kanun Ve Yönetmelikler Çerçevesinde Iş Yapmak,
• Sporu, Sosyal Ve Kültürel Faaliyetleri Desteklemek.

su

9-) Su Politikası

Ergosis olarak gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseriz.
Suyun, canlı yaşamı için hayati bir öneme sahip olduğunu, temiz suya erişimin temel bir insan hakkı olduğunu ve su yönetimi ile ilgili politika ve eylemlerimizin tüm paydaşlarımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunun farkındayız.
Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde su konusundaki riskleri World Resources Institute (WRI) ‘e göre belirlerken, sürdürülebilirlik stratejimizde önceliklendirdiğimiz su kullanımı ve yönetimi uygulamalarımızı tüm grup şirketlerimizde paralel yürüttüğümüz çalışmalarla daha da geliştireceğiz.
Su politikamız üç temel yaklaşımı kapsamaktadır;
Koru
•  Tüm çalışanlarımız için temiz ve güvenli suya erişim sağlamayı,
•  İş süreçlerimizde yasal uyumun gerekliliklerinin de ötesine geçerek etkin bir su yönetimi sağlamayı,
•  Yeni yatırım projelerinde yenilikçi su yönetim sistemlerine öncelik vermeyi,
•  Yağmur suyu toplama, atık su geri kazanımı gibi uygulamaları teşvik etmeyi ve altyapılar kurmayı,
•  Tüm grup şirketlerimizde su ile ilgili riskleri belirlemeyi ve değerlendirmeyi,
İyileştir
•  Yenilikçi teknolojiler kullanılarak su izleme sistemlerinin iyileştirmeyi, su tüketim miktarlarını azaltılmayı ve su verimliliğini arttırmayı,
•  Su ayak izini azaltmak için hedefler belirlemeyi,
•  WRI su riski raporlarına göre bölgesel durum değerlendirmeleri sonucu yüksek su stresi yaşayan şirket ve yerleşkelerimizde su yönetimine öncelik vermeyi,
•  Müşterilerimize su üzerindeki etkisi daha az olan ürün ve çözümler sunmayı,
Bilinçlendir
•  Paydaşlarımızın (çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve toplum) su kaynaklarının korunması ve suyun sorumlu kullanılması konularında farkındalıklarını arttırmayı,                               
•  Su koruyuculuğu, sanitasyon ve hijyen konularında STK’lar, Kamu ve kurumsal iş birlikleri yaparak ulusal ve uluslararası su girişimlerine katılım sağlayarak su yönetimini desteklemeyi,
•  Tedarikçi seçiminde ve değerlendirilmesinde su performansına dikkat etmeyi,
Entegre Yönetim Sistemleri, Sera Gazı ve Sürdürülebilirlik politikaları ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

insan-hakları

10-)İnsan Hakları Politikası

Ergois İnsan Hakları Politikasının amacı, Ergosis şirket toplulukları için insan hakları konusunda Ergosis’nin yaklaşımını yansıtan, kapsayıcı çatı bir rehber oluşturmak ve Ergosis’nin temel insan haklarına verdiği önemi vurgulamaktır.
Grup şirketlerinin tüm çalışanları ve yöneticileri işbu politikaya uygun hareket etmekle yükümlüdür.
İnsan Hakları Politikası; BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehberi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’ni temel almaktadır.
Bu amaçla Ergosis olarak;
• Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde toplumun bir parçası olarak; yerel halklar için önem arz eden insan hakları sorunları konusunda görüşlerini dikkate almayı ve çözüme ulaşmayı,
• İşe alım, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi gibi karar verme süreçlerini; ırk, cinsiyet, medeni hal, din gibi konulara bağlı ayrım yapmaksızın, çalışanın niteliğini, performansını, beceresini ve deneyimini temel alarak gerçekleştirmeyi ve eşit bir tutum sergilemeyi,
• Grup şirketlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışma gerektiren pozisyonlarda 18 yaşın altındaki kişilerin işe alınmamasını, hiçbir koşulda zorunlu ve gönülsüz olarak işçi çalıştırmamayı,
• Tüm çalışanlarımızın yasal düzenlemeler çerçevesinde sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma haklarına saygı göstermeyi ve bu haklarını kullanan çalışanlarımıza hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz bırakmamayı,
• Tüm çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve faaliyet gösterdiğimiz ülke ve işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının da ötesinde düzenlemeler yaparak sıfır kaza hedefine ulaşmayı,
• Tüm çalışanlarımızı iç veya dış tehditlerden kaynaklanan taciz, suiistimal, istismar gibi rahatsız edici şartların olmadığı ve şiddetin her türlüsünden uzak güvenli bir çalışma ortamı sunmayı,
• Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasal yönetmeliklerde belirlenen çalışma saatleri ve fazla mesai hükümlerine uymayı, ücret belirlerken sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre ücret politikamıza uymayı,
Tüm çalışanlarımıza duyurmayı, uygulamayı ve etkili iletişim sağlayarak takibini yapmayı taahhüt ederiz.

SERTİFİKALARIMIZ

ISO Belgelerimiz için resimlere tıklayınız.

Hemen Teklif Alın!

İhtiyaçlarınıza yönelik çözümlerimiz için hemen teklif alın!